REGULAMIN KONKURSU

(Dalej: "Konkurs")

§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej: „Konkurs”) jest APYnews Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Buforowa 4e, 52-131 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego rejestru sądowego KRS: 0000645029, REGON: 365787649, NIP: 8992801769, (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest APYnews Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Buforowa 4e, 52-131 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000645029, REGON: 365787649, NIP: 8992801769, (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem serwisu
 5. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Czas trwania konkursu


Konkurs rozpoczyna się w dniu 7.12.2016 i trwa do dnia 20.12.2016 do godziny 24:00 (dalej: „Czas trwania Konkursu”).


§ 3

Komisja konkursowa


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji I przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby – oddelegowane przez Organizatora Konkursu.


§ 4

Warunki wzięcia udziału w Konkursie


 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niepełnoletnie, mające co najmniej 13 lat i ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 5

Zasady udziału w Konkursie


 1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. wykona zadanie konkursowe.
 3. Zadaniem konkursowym będzie odpowiedzenie na pytanie konkursowe oraz wypełnienie formularza w serwisie APYnews.pl (dalej: „Serwis”).
 4. W Konkursie do wygrania są: 2 (słownie: dwa) kody umożliwiające pobranie gry Call of Duty: Infinite Warfare na konsole PlayStation 4, 1 (słownie: jeden) kod umożliwiający pobranie gry Call of Duty: Infinite Warfare w wersji PC oraz koszulka z limitowanej edycji Call of Duty.
 5. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez komisję konkursową. O nagrodzie będą więc decydować członkowie komisji konkursowej.
 6. Informacja o zwycięskiej pracy zostanie opublikowana w serwisie APYnews.pl nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu, tj. 27 grudnia 2016 r. Następnie Zwycięzca w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników powinien skontaktować się z YouTuberem poprzez wysłanie na adres e-mailowy: [email protected] danych niezbędnych do przesłania Nagrody, przy czym Nagroda nie będzie wysyłana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwycięzca ma obowiązek współpracować z Organizatorem lub osobą wskazaną przez Organizatora w celu prawidłowego doręczenia do Zwycięzcy Nagrody.
 7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 8. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 9. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  3. którzy zamieszczą odpowiedzi konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem, aby wyjaśnić wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 12. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika może skutkować wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 13. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: [email protected] skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu, będącego osobą niepełnoletnią, na udział w Konkursie.

§ 6

Prawa do Prac konkursowych


 1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
  1. przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych praw przez Organizatora.
  2. Uczestnik, z chwilą umieszczenia Pracy Konkursowej na Serwisie w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją konkursu lub marketingowych Organizatora, Youtuberów lub Partnera.

§ 7

Reklamacje


 1. Reklamacje należy składać w formie e-mailowej na adres [email protected] lub listownej na adres Organizatora w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni.
 3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami oraz wydania Nagród.
 2. Dane podawane są dobrowolnie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 9

Postanowienia końcowe


 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w serwisie Facebook APYnews pod postem informującym o konkursie.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy.